واترمارکینگ تکنیک جدیدی نیست،واترمارکینگ نوع خاصی از تکنیکی است‌که     STEGANOGRAPHY   نامیده می‌شود. STEGANOGRAPHY کلمه ای است که ازدو کلمه در یونان باستان استفاده می شود. STEGANOS  که به معنی( پوشیده شده) است وgraphia که به معنی( نوشتن) است. و steganography در واقع ...