تصویر برنامه کامپایلر فری پاسکال
زبان پاسکال (Pascal) یک زبان سطح بالا و ساخت یافته هست ساختار یافته یعنی این که در زبان پاسکال برنامه به کمک توابع به بخش های مجزا تقسیم مشود و در نوشتن برنامه از مفهوم بلوک استفاده می گردد. در زبان ...